Dịch vụ tư vấn chính sách thuế và kiểm soát rủi ro cho DN

1. Tư vấn chính sách thuế

– Quý doanh nghiệp là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để tư vấn, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ…

– Quý doanh Nghiệp đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch vụ kế tóandịch vụ tư vấn thuế được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề kế toán, hành nghề thủ tục thuế và đăng ký hành nghề kế toán, thuế theo quy định của pháp luật, nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán được giám sát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội kế tóan và Kiểm toán hành nghề Việt Nam, Tổng cục thuế.

– Quý doanh Nghiệp đang lo lắng, không tin tưởng và không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình.

– Để hỗ trợ Quý doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo quyết toán thuế của quý doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật thuế, chi phí thuế giảm đến mức tối thiểu, Công ty kế toán Đầu Xuân Đức (DC) hân hạnh gửi tới Quý doanh Nghiệp “Dịch vụ tư vấn thuế”.

Nội dung công việc tư vấn thuế của chúng tôi sẽ bao gồm:

 1. Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán
 2. Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế
 3. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT
 4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp
 5. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu…
 6. Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế
 7. Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán
 8. Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế
 9. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế
 10. Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế

Với việc lựa chọn “Dịch vụ tư vấn thuế” của chúng tôi, DC hy vọng sẽ tư vấn cho Quý doanh nghiệp nhiều giải pháp tối ưu sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

2. Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, cho dù đóng vai trò chủ đạo và là đầu tàu của nền kinh tế, các doanh nghiệp lại luôn là các đối tượng có khả năng phải gánh chịu các rủi ro cao nhất vì lý do chủ quan và khách quan. Mỗi rủi ro khi xảy ra đều gây ra thất thoát về vật chất, uy tín của doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến hậu quả là phá sản. Để bảo vệ được doanh nghiệp khỏi các rủi ro, Công ty DC xin tư vấn về việc kiểm soát các rủi ro trong doanh nghiệp ở những vấn đề sau:

* Về tài sản

 1. Tiền mặt
 2. Tiền gửi ngân hàng
 3. Đầu tư tài chính ngắn hạn
 4. Các khoản phải thu của khách hàng
 5. Phải thu khác
 6. Hàng tồn kho
 7. Tạm ứng
 8. Thuế GTGT được khấu trừ
 9. Hàng gửi bán
 10. Cầm cố, kí quỹ, kí cược
 11. Tài sản cố định thuê tài chính
 12. Góp vốn liên doanh
 13. Xây dựng cơ bản dở dang
 14. Phải thu nội bộ
 15. Chi phí SXKD dở dang
 16. Chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển
 17. Đầu tư dài hạn
 18. Chi sự nghiệp

* Về nợ phải trả và nguồn vốn chủ sỡ hữu

 1. Vay ngắn hạn, vay dài hạn
 2. Phải trả người bán
 3. Thuế và các khoản phải nộp NSNN
————————————————————————————————–
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] https://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Dịch vụ liên quan