Phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay

Tùy vào nhu cầu của từng ngành nghề khác nhau của doanh nghiệp mà lựa chọn loại phần mềm kế toán và phần mềm quản lý doanh nghiệp phù hợp nhất, đơn giản, dễ sử dụng và đảm bảo được các chức năng mình mong muốn.

DC ACCOUNTING & TAX xin cung cấp một số phần mềm kế toán hiện nay Công ty đang sử dụng trong 10 năm qua như: Phần mềm kế toán Trí Việt, Phần mềm quản lý bán hàng Vietsoft, Phần mềm quản lý doanh nghiệp 1office, Phần mềm kế toán Misa,.. Dưới đây là những chức năng nổi bật mà những phần mềm kế toán tại DC đang sử dụng và cung cấp cho khách hàng, doanh nghiệp trên toàn quốc:

– Thiết lập hệ thống:

Thiết lập cấu hình cho người dùng như: Thông tin về đơn vị, đăng ký các đối tượng chi tiết, đăng ký các phân hành kế toán, đăng ký các tính chất tài khoản, đăng ký cấu hình phân bổ khấu hao TSCĐ, đăng ký cấu hình kết chuyển …

– Thay đổi mật khẩu:

Thêm bớt, thay đổi thông tin mật khẩu người sử dụng, phân quyền cho từng chức năng cho mỗi người.

– Thiết lập máy in:

Cho phép cài đặt, chọn máy in sử dụng cho hệ thống, thiết lập khổ giấy, cỡ giấy.

– Nhập các loại danh mục:

Các loại danh mục trong chương trình được thiết kế theo kiểu hình cây, hệ thống mã các loại đối tượng chi tiết có thể thết lập tùy ý. Trong quá trình sử dụng có thể thay đổi mã, gộp mã, chuyển mã… mà không phải nhập lại số liệu đối với loại đối tượng chi tiết đó.

– Nhập số dư đầu kỳ:

 • Nhập tất cả các số dư tổng hợp và chi tiết (bao gồm cả số dư bằng ngoại tệ): Số dư tài khoản, mở các sổ chi tiết, số dư công nợ, số dư chi tiết các đối tượng.
 • Đăng ký các kho, nhóm vật tư, hàng hóa, số dư vật tư hàng hóa, số dư tài sản cố định, số dư sản phẩm (công trình) dở dang.

– Phân hệ quản lý tiền mặt – tiền gửi:

 •  Cho phép theo dõi thu – chi tiền mặt, tiền gửi theo nhiều loại tiền tệ.
 • Cho phép theo dõi nghiệp vụ thu – chi đối với nhiều khách hàng trên một chứng từ.
 •  Theo dõi tồn quỹ tức thời, theo dõi chi tiết tiền gửi tại nhiều ngân hàng khác nhau.
 • Theo dõi thanh toán thu – chi tiền mặt, tiền giử theo các loại đối tượng chi tiết khác nhau như khách hàng, nhân viên văn phòng, phòng ban ….

– Phân hệ quản lý công nợ các khoản phải thu – phải trả:

 •  Cho phép nhập số liệu phát sinh của nhiều khách hàng trên một chứng từ.
 • Quản lý khách hàng, phân loại khách hàng theo nhiều góc độ.
 • Theo dõi công nợ theo các loại sổ chi tiết khác nhau như: hợp đồng, công trình, sản phẩm…
 • Cho phép bù trừ công nợ giữa các khách hàng khác nhau.

– Phân hệ quản lý vật tư – hàng hóa:

 •  Trên một phiếu nhập, phiếu xuất có thể theo dõi nhiều hợp đồng vụ việc khác nhau.
 • Cho phép nhập xuất hàng hóa, vật tư trên một chứng từ cho nhiều kho khác nhau.
 • Cho phép phân cấp kho quản lý theo kiểu tổng kho – kho con…
 • Cho phép theo dõi nhập – xuất hàng hóa vật tư theo nhiều lý do khác nhau như: nhập mua, nhập điều chuyển, xuất bán, xuất điều chuyển, xuất gửi bán…
 • Theo dõi tồn kho tức thì tại thời điểm nhập, xuất.
 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp khác nhau: Bình quân trong kỳ, Bình quân tức thời, đích danh,….

– Phân hệ quản lý tài sản cố định:

 •  Không giới hạn số lượng tài sản cố định của đơn vị.
 • Theo dõi tăng giảm tài sản cố định của đơn vị theo từng nhóm tài sản, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng…
 • Tự động tính khấu hao theo nhiều kỳ và nhiều cách khác nhau như: Theo tuổi thọ tài sản, theo định mức khấu hao năm… Mức khấu hao này có thể thay đổi theo từng kỳ tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị.
 • Tự động tính khấu hao vào nhiều tài khoản, nhiều đối tượng sản phẩm, công trình khác nhau.

– Phân hệ tập hợp chi phí – tính giá thành sản phẩm:

 • Theo dõi, tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo từng mặt hàng, sản phẩm.
 • Phân bổ chi phí sản xuất trực tiếp, chi phí gián tiếp theo nhiều tiêu thức khác nhau.
 • Tính giá thành sản xuất theo từng bước, từng công đoạn khác nhau.
 • Tự động tính, lập bảng giá thành và các báo cáo liên quan đến giá thành sản xuất.
 • Tự động lên các báo cáo bảng phân bổ vật liệu, báo cáo chi phí nguyên vật liệu cho từng sản phẩm.

– Phân hệ thuế VAT:

 •  Cho phép nhập nhiều hóa đơn thuế trên một chứng từ.
 •  Có thể theo dõi các đối tượng chi tiết khác liên quan đến thếu VAT như hợp đồng, công trình, đối tượng công nợ…

– Phần nhập chứng từ kế toán:

Trong một chứng từ cho phép nhập nhiều cặp đối ứng khác nhau, tự động cập nhập sốt tiền đối ứng các cặp định khoản.

– Phần chuyển số dư:

Cho phép tạo năm làm việc mới và chuyển toàn bộ số dư từ năm làm việc cũ sang năm làm việc mới. Ngoài ra nếu người dùng muốn lưu giữ số liệu kế toán trên một cơ sở dữ liệu thì chương trình cho phép người dùng không phải chuyển số dư và tạo năm làm việc mới nhưng số dư các tài khoản vẫn được chương trình tự động tính toán.

– Chức năng Báo cáo:

+ Các sổ sách kế toán: Sổ nhật ký chung;  Sổ cái t ài khoản, sổ quỹ; Sổ chi tiết ngoại tệ; Sổ chi tiết tài khoản; Sổ tổng hợp chi tiết tài khoản.
+ Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối tài khoản; Bảng cân đối kế toán; Thuyết minh báo cáo tài chính; Lưu chuyển tiền tệ; Kết quả kinh doanh; Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước; Về thuế VAT: Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra…
+ Báo cáo quản trị: Phục vụ cho việc đối chiếu so sánh và quản trị nội bộ doanh nghiệp.

 • Tờ kê tổng hợp phát sinh bàn cờ.
 • In báo cáo theo phát sinh nợ, phát sinh có của tài khoản.
 • Các loại bảng kê (chi phí, chi tiết giá thành, chi phí dở dang, doanh thu…)
 • Tập hợp giá thành, giá vốn hàng bán.

+ Báo cáo vật tư, hàng hóa: Thẻ vật tư, phiếu nhập, phiếu xuất; Sổ công nợ nhập xuất vật tư, hàng hóa; Sổ chi tiết nhập xuất tồn, thẻ kho; Sổ chi tiết hàng bán; Sổ quyết toán hàng bán; Sổ chi tiết hàng nhập khẩu; Bảng kê xuất nhập theo định khoản; Bảng kê xuất nhập theo đối tượng chi tiết.

Dịch vụ liên quan