DOANH NGHIỆP CÓ PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHI KHÔNG PHÁT SINH DOANH THU?

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 Luật Kế toán 2015:

“Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”

Khoản 4 Điều 6 Luật Kết toán 2015:

“Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này.”

Căn cứ vào các điều luật trên có thể thấy báo cáo tài chính phải được lập và gửi cho cơ quan có thẩm quyền đẩy đủ, chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, số liệu và thông tin trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai.

Bên cạnh đó báo cáo tài chính năm áp dụng với tất cả loại hình doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, thành phần kinh tế (trừ trường hợp đặc biệt)

Từ thông tin trên, có thể khẳng định được báo cáo tài chính áp dụng với tất cả loại hình doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề, thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chi phí.

Vì vậy, doanh nghiệp cần phải nộp báo cáo tài chính kể cả khi không phát sinh doanh thu (trừ những trường hợp không cần lập báo cáo tài chính).

Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện không cần lập BCTC:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp được phép gộp kỳ kế toán. nếu kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc cuối năm có thời gian ngăn hơn 90 ngày thì doanh nghiệp được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán sau khi gộp phải ngắn hơn 15 tháng.
  • Doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động. Nếu doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong toàn bộ năm dương lịch thì sẽ không cần lập và nộp báo cáo tài chính năm.

_______________________________________

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn nhiều hơn
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN ĐẦU XUÂN ĐỨC
[A] 40 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
[W] http://ketoandc.com/
[E] dauxuanduc@ketoandc.com
[M] 0935 786 134

Bài viết liên quan