1 NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ MẤY NGƯỜI PHỤ THUỘC

Khoản giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Vậy, để được giảm trừ gia cảnh, một người lao động sẽ được đăng ký bao nhiêu người phụ thuộc ? Cùng Kế Toán DC tìm hiểu chi tiết hơn. GIẢM TRỪ GIA […]