Dịch vụ báo cáo tài chính và quyết toán năm

Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính và quyết toán năm thuế của DC sẽ có được đầy đủ thông tin để hoàn thiện hơn công tác quyết toán thuế của doanh nghiệp mình. DC thực hiện tư vấn quyết toán thuế chi tiết như sau:

  • Các yêu cầu khi quyết toán thuế
  • Rủi ro khi quyết toán thuế
  • Công tác chuẩn bị khi quyết toán thuế

Nội dung công việc khi lập báo cáo tài chính và quyết toán năm:

–  Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

–  Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

–  Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán;

–  Kiểm tra lại số liệu kế toán của các năm, xem cách phân bổ hạch toán;

–  Lên báo cáo về những rủi ro của doanh nghiệp khi quyết toán thuế cuối năm;

–  Loại bỏ, điều chỉnh và chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp;

–  Lập các bảng công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước và chi phí chờ kết chuyển;

–  Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định;

–  Hạch  toán kế toán trên phần mềm kê khai thuế doanh nghiệp;

–  Lập sổ sách kế toán, BCTC, báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh BCTC;

–  Lập và in tờ khai quyết toán thuế;

–  In báo cáo tài chính và sổ sách kế toán theo quy định;

–  Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

Dịch vụ liên quan